Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Deklaracja członkostwa

Deklaracja członkostwa w Szkolnym Kole Krajoznawczo – Turystycznym, działającym przy Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie – Błędowicach

 

 

Ja………………………………………………,

uczeń klasy………………...

chcę należeć do SKKT i czynnie uczestniczyć w jego działalności, angażować się w wyjazdy turystyczno – krajoznawcze Koła i inne  organizowane akcje. Pragnę godnie reprezentować Koło w moim środowisku. Zobowiązuję się do nienagannego przestrzegania regulaminu bezpiecznego zachowania podczas wszystkich wyjazdów i akcji turystycznych, organizowanych przez Koło. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikowanie moich zdjęć na stronach internetowych Koła.

 

Data………………..                            Podpis ucznia…………………………

 

Ja, niżej podpisany rodzic ......................................................

wyrażam zgodę na członkostwo mego syna/ córki w Szkolnym Kole Krajoznawczo - Turystycznym. Dopilnuję, by syn/ córka zapoznał/-ła się z regulaminem bezpiecznego zachowania podczas akcji turystycznych. Jednocześnie jestem świadom konieczności finansowania jego uczestnictwa w wyjazdach, wycieczkach i innych akcjach. Zgadzam się na publikowanie zdjęć syna/ córki .

                                                              Podpis rodzica…………………..........

 

Kontakt:

e- mail……………………….

tel. …………………….…….

tel. rodzica……………………

 

Decyzja przyjęcia przez  zarząd ………………………………………………

 

Decyzja przyjęcia przez opiekuna……………………………………………..

 
www.skkt.7x.cz