Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Zadania i cele SKKT

Uczniowie szukają w swym regionie...

Uczniowie szukają w swoim regionie  ciekawostek przyrodniczych,  miejsc interesujących pod względem historycznym i architektonicznym, analizują je, a nabytą wiedzę wykorzystują tworząc plany  wycieczek i podróży. Opracowują ich techniczno - praktyczne szczegóły. Szukają odpowiednich hoteli, środków transportu. Zapoznają się z głównymi elementami, tworzącymi przemysł turystyczny.  Przy wyszukiwaniu informacji w Internecie używają prostych sposobów. Poszukują informacji na portalach i w databazach. Pracują z tekstem i obrazkiem w tekstowym i graficznym edytorze. Kooperując w grupie przygotowują prezentacje najciekawszych miejsc w tekstowej, graficznej i multimedialnej formie. Z zebranych materiałów wytwarzają  szkolną gazetkę krajoznawczo – turystyczną. Organizują własną, samodzielną działalność poznawczą, dzielą się efektami własnej pracy, są źródłem informacji przez siebie dobrowolnie zdobytych. Pobudzają swą ciekawość w stosunku do otaczającego świata. Powiązują szkolne wiadomości  i umiejętności z praktyką życia (rozpoznawanie gatunków drzew na wycieczkach, obserwacja zwierząt, przepowiadanie pogody, określanie stylów architektonicznych budowli). Uczestnicząc w wycieczkach utrwalają podstawy właściwego zachowania w grupie i w przyrodzie. Dzielą się przeżyciami, doświadczeniami ze swych  krótszych i dłuższych podróży. Porównują przyrodę i sposób życia we własnym regionie z innymi regionami. Uczą się szanować dorobek minionych pokoleń. Współodpowiadają za poziom i przebieg wycieczek, których sami są inicjatorami.
Žádné komentáře
 
www.skkt.7x.cz