Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Zgoda rodziców

Ja,niżej podpisany/podpisana……………………………….

wyrażam zgodę,by mój syn/córka…………………………..

uczestniczył/uczestniczyła w wycieczce do ........................., organizowanej w ramach działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego, która odbędzie się w ............. dnia ....................200.. roku.

 Zobowiazuję się do wyposażenia syna/córki w telefon komórkowy ze zaktywowanym roamingiem na wypadek nieplanowanego odłączenia się od grupy.

Jednocześnie informuję, ze syn/córka nie cierpi/cierpi …………

na choroby, wywołujące nieoczekiwane ataki /jeśli tak, proszę napisać na jakie/……………………...................................... .

Jeśli używa leki - proszę podać nazwę, kiedy i jak /dawki/ oraz przy jakich dolegliwościach…………………………………….. .

Ważne uwagi zdrowotne /alergie lub inne /……………………... .

 

Zaświadczam, że znany mi jest regulamin bezpiecznego zachowania na wycieczkach SKKT. Osobiście dopilnuję, by mój syn/córka szczegółowo się z nim zapoznał/-ła.

 

Data…………………….    

Podpis rodzica…………………….

Tel. rodzica.................................... 

 

 

 

 
www.skkt.7x.cz